(1)
Valeriy Goryachuk; Osipov Vladimir; Kutateladze Vitaliy; Murzanovkiy Genadiy. Stages of Formation of the Budget Equalization System in Ukraine and Ways of Its Improvement. GJHSS 2023, 23, 35-42.